Consells generals davant la impossibilitat de pagar l’hipoteca

(extret de la web de la PAH)

ALGUNS CONSELLS PRÀCTICS DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE FER FRONT LA DEVOLUCIÓ D’UN PRÉSTEC HIPOTECARI

1 .- És fonamental verificar si el pagament de la hipoteca està garantit mitjançant una pòlissa d’assegurança que operi en cas d’atur o incapacitat de la persona obligada al pagament.

2 .- Davant la possibilitat que ofereixen les entitats financeres de re negociar el deute és convenient estudiar atentament les noves condicions per evitar un mer ajornament del pagament a un interès més gran, que només serà aconsellable per evitar l’execució hipotecària si la persona afectada té perspectives d’augmentar els seus ingressos i capacitat econòmica.

3 .- En el cas que l’habitatge hipotecat estigui afecta a una activitat professional o empresarial no podrà iniciar la seva execució, si l’afectat és declarat en concurs.

4 .- Un cop subhastada la finca la persona afectada pot demanar una pròrroga del termini concedit per al desallotjament en atenció a les seves circumstàncies personals.

5 .- A Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat ofereix ajudes a fons perdut per un màxim de 3.000 € a persones amb quotes hipotecàries impagades que reuneixin determinats requisits. Més informació aquí.

6 .- La moratòria hipotecària anunciada pel Govern, que té com a objectiu l’ajornament temporal i parcial en l’obligació del pagament del 50% de l’import de les quotes hipotecàries del període comprès des de l’1 de març de 2009 fins al 28 de febrer de 2011, amb un màxim de 500 € mensuals, només és aplicable a les persones afectades que siguin titulars d’una hipoteca constituïda per a l’adquisició del seu habitatge habitual, que hagi estat subscrita abans l’1 de setembre de 2008 per un import igual o inferior a 170.000 € i que no es troben en situació de mora. Si es compleixen aquests requisits es pot demanar a l’entitat bancària l’aplicació de la moratòria, però és important saber que la moratòria no és obligatòria per a l’entitat.

Amb les lleis vigents i la insuficiència de les mesures que ofereixen les administracions, que no proporcionen una solució real, fem una crida a totes les persones afectades perquè se sumin a la PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (o, a Sabadell, als Afectats per la Hipoteca i la Crisi) i així unir forces, exigir solucions reals, i forçar un canvi de model que eviti en el futur crisis com la present.