Presentem una moció per destinar el 30% de les noves construccions a habitatge públic

Una de les tasques de la PAH de Sabadell i de les PAHs en general és la de buscar eines legals per a aconseguir reduir l’impacte negatiu que té la mercantilització de l’habitatge sobre les vides de tothom.

A Sabadell els efectes, encara, de la crisi així com els augments totalment abusius dels preus de lloguer (el preu mitjà del lloguer a la ciutat ha augmentat al voltant d’un 20%, i aquest increment en alguns barris ha arribat fins al 45%) fan que durant els últims anys els desnonaments no només no hagin parat sinó que no hagin parat de multiplicar-se.

Davant aquesta situació l’ajuntament té dificultats a l’hora de reallotjar a les persones desnonades, ja que compta amb un parc públic de lloguer ínfim. Aquest parc públic ronda un 1.8%, lluny del 15% o 20% que tenen altres ciutats europees.

En aquesta línia celebrem la notícia recent que anuncia la construcció de 362 nous habitatges de lloguer públic però creiem que cal ampliar encara més aquest parc públic i que s’ha d’incorporar criteris que garanteixin que se segueixi ampliant en el futur.

Per tot això hem entrat una moció al ple perquè es destini 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial de gestió pública i municipal.

Una proposta com aquesta ja s’ha aprovat a Barcelona amb l’impuls de PAH Barcelona i el Grup Promotor del 30% i amb l’aprovació de la majoria dels grups municipals de la ciutat.

També demanem la conversió d’edificis de titularitat pública en desús destinats a usos no residencial en edificis d’ús residencial.

Demanem, doncs, per exemple, que l’ajuntament rehabiliti i destini a incrementar el parc de lloguer públic els pisos de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, que es troben en desús des de fa anys.

Demanem que es declarin zones de la ciutat com a Àrees de Conservació i Rehabilitació amb l’objectiu d’evitar processos d’especulació immobiliària que comportin riscos per a la cohesió social d’acord amb els articles 15,36 i 37 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre.

Per tal de fer efectives totes les demandes anteriors demanem la formalització d’una taula d’habitatge efectiva en què hauran de participar les entitats de la ciutat que treballen durament pel dret a l’habitatge, col·lectius implicats i l’equip redactor del pla d’habitatge però que no té cap sentit que hi participin aquelles empreses grans tenidores d’habitatges o entitats financeres que s’han dedicat a fer ús d’un dret fonamental per enriquir-se, ja que en cap cas hi destinaran els esforços que calen a què aquesta taula d’habitatge vagi encaminada a què l’habitatge sigui un bé d’ús i no un bé mercantilitzable.

Finalment també seguim exigint l’aplicació de forma íntegra de la llei 24/2015, on, entre altres qüestions, s’estableix l’obligatorietat, per part de les entitats financeres, d’oferir lloguers socials en cas de desnonament i la cessió a l’administració de part del seu parc d’habitatges buits.

Creiem doncs que aquesta moció i els compromisos que se’n deriven són molt necessaris però no suficients per a garantir el dret a l’habitatge a la ciutat, ja que un mercat de l’habitatge regulat és la primera protecció contra les fluctuacions del mercat immobiliari, però som molt conscients que la nostra lluita no podrà acabar mentre el dret l’habitatge no estigui totalment fora de la “gestió” criminal del mercat.

Animem doncs els grups municipals a votar a favor de la moció, al govern de la ciutat a fer-la efectiva amb urgència i a la població de Sabadell a seguir organitzant-se i plantant cara.

Podeu llegir el text integre de la moció aquí: Moció 30%