Mostra totes les entrades de PAHC-Sabadell

Sol·licitud de Dació o Condonació del deute

 • Dació en pagament
  És el fet de lliurar l’habitatge a l’entitat financera amb la qual es té la hipoteca a canvi de quedar lliure de tot deute. Es tracta d’una figura totalment legal però, amb la legislació vigent, bancs i caixes, no estan obligats a acceptar-la.

Si decideixes que aquesta és la teva opció és molt important que insisteixis en ella, ja que, el més comú, és que el banc es mostri reticent a concedir-te-la en primera instància.

 • Condonació del deute
  Condonació del deute és la remissió o perdó del deute. És l’acte jurídic per el qual un creditor expressa la seva voluntat d’extingir totalment o parcialment el seu dret de crèdit, sense rebre res a canvi, alliberant del pagament a la persona deutora.
  Suposa l’extinció de (totes o part de) les obligacions que té un deutor cap al seu creditor.

Presenta la sol·licitud a la teva entitat i no et desanimis i insisteix. A la Plataforma hi ha diversos casos de persones afectades a les quals han concedit la dació però totes ho han aconseguit després de lluitar i perseverar molt.

Hi ha tres models de dació diferents segons el moment del procés en que ens trobem, són:

 1. Solicitud de Dación ANTES de recibir demanda judicial
 2. Solicitud de Dación DESPUÉS de recibir demanda judicial
 3. Solicitud de Condonación (una vez efectuada la subasta

Consells generals davant la impossibilitat de pagar l’hipoteca

(extret de la web de la PAH)

ALGUNS CONSELLS PRÀCTICS DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE FER FRONT LA DEVOLUCIÓ D’UN PRÉSTEC HIPOTECARI

1 .- És fonamental verificar si el pagament de la hipoteca està garantit mitjançant una pòlissa d’assegurança que operi en cas d’atur o incapacitat de la persona obligada al pagament.

2 .- Davant la possibilitat que ofereixen les entitats financeres de re negociar el deute és convenient estudiar atentament les noves condicions per evitar un mer ajornament del pagament a un interès més gran, que només serà aconsellable per evitar l’execució hipotecària si la persona afectada té perspectives d’augmentar els seus ingressos i capacitat econòmica.

3 .- En el cas que l’habitatge hipotecat estigui afecta a una activitat professional o empresarial no podrà iniciar la seva execució, si l’afectat és declarat en concurs.

4 .- Un cop subhastada la finca la persona afectada pot demanar una pròrroga del termini concedit per al desallotjament en atenció a les seves circumstàncies personals.

5 .- A Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat ofereix ajudes a fons perdut per un màxim de 3.000 € a persones amb quotes hipotecàries impagades que reuneixin determinats requisits. Més informació aquí.

6 .- La moratòria hipotecària anunciada pel Govern, que té com a objectiu l’ajornament temporal i parcial en l’obligació del pagament del 50% de l’import de les quotes hipotecàries del període comprès des de l’1 de març de 2009 fins al 28 de febrer de 2011, amb un màxim de 500 € mensuals, només és aplicable a les persones afectades que siguin titulars d’una hipoteca constituïda per a l’adquisició del seu habitatge habitual, que hagi estat subscrita abans l’1 de setembre de 2008 per un import igual o inferior a 170.000 € i que no es troben en situació de mora. Si es compleixen aquests requisits es pot demanar a l’entitat bancària l’aplicació de la moratòria, però és important saber que la moratòria no és obligatòria per a l’entitat.

Amb les lleis vigents i la insuficiència de les mesures que ofereixen les administracions, que no proporcionen una solució real, fem una crida a totes les persones afectades perquè se sumin a la PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (o, a Sabadell, als Afectats per la Hipoteca i la Crisi) i així unir forces, exigir solucions reals, i forçar un canvi de model que eviti en el futur crisis com la present.